Gabna vann i domstol – upphäver Kiruna kommuns beslut

Mark- och miljödomstolen upphäver Kiruna kommunfullmäktiges beslut, att anta detaljplan för Västra Stenbacken gällande nya fritidshusområden.

Torneträsk Gáisebákti och udden Gáisenjárga

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut (§ 95) av den 19 september 2022, att anta detaljplan för Västra Stenbacken, sex mil väster om Kiruna. Beslutet upphävdes av två skäl, att detaljplanen gör stor påverkan på rennäringen och att det inte finns förutsättningar att upphäva strandskyddet

Beslutet överklagades av Gabna sameby och flera enskilda personer inom planområdet. Syftet med detaljplanen var att reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt göra det möjligt att bygga ytterligare fritidshus, samt båthus och parkering med plats för avfallskärl. 

Domstolens beslut 

När det gäller överklagandet från Gabna så konstaterar Mark- och miljödomstolen att det aktuella detaljplaneområdet ligger i direkt anslutning till två utpekade riksintresseområden för rennäring. Dels en flyttled på sjön Duordnusjávri/Torneträsk, dels ett kärnområde för kalvningsland söder om järnvägen. I dagsläget är området en smal passage för fritt strövande renar. Enligt domstolens mening skulle den antagna detaljplanen ge en ökad exploatering av Västra stenbacken och därtill försvåra bedrivandet av rennäringen. 

Här hittar du beslutet:

Rulla till toppen