Min Ođđa Giron – Vårt Nya Kiruna 

Bakgrund

Projektet Min Ođđa Giron – Vårt Nya Kiruna ägs av samebyarna Laevas och Gabna. De två samebyarna bedriver renskötsel i Kiruna kommun och kring Kiruna stad. Gruvverksamheten i Kiruna har lett till att centrum flyttas tre kilometer öster om den nuvarande stadskärnan, ett arbete som redan påbörjats. Utöver själva bebyggelsen innebär stadsflytten förändringar i form av bland annat ny infrastruktur och förändrad turistverksamhet. Dessa förändringar innebär att ny mark tas i anspråk, vilket kommer ha påverkan på renskötseln i området. Projektet ger samebyarna en chans att kunna påverka de förändringar som planeras på deras marker och minimera förändringarnas påverkan på renskötseln.

Projektets syfte 

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra fortsatt renskötsel i Kiruna kommun och runt Kiruna stad genom att utveckla och stärka samebyarnas interna hållbarhet samt samebyarnas kapacitet för aktivt deltagande i planeringsprocesser och samråd, särskilt i förhållande till stadsflytten. 

Projektets delmål 

Projektet har tre delmål:

  • Internt utvecklingsarbete inom samebyarna,
  • extern dialog, kommunikation och samverkan,
  • framtagande och utveckling av nya och befintliga planeringsverktyg, åtgärdsplaner och kompensationsmodeller. 

Internt utvecklingsarbete

De utmaningar och det kumulativa tryck som samebyarna står inför gällande markanvändning leder till långtgående ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser. Projektet kommer assistera samebyarna i att utveckla den interna administrationen med syfte att förbättra samebyarnas möjligheter att planera sina interna angelägenheter samt delta aktivt i planeringsprocesser och samråd. Samebymedlemmarna påverkas även individuellt av de utmaningar samebyn står inför som ett kollektiv. Samebyarna kommer inom projektet arbeta strategiskt så att den sociala och kulturella miljön är hållbar för de enskilda medlemmarna. 

Extern dialog, kommunikation och samverkan

Det finns många aktörer som påverkar markanvändningen, och därmed renskötseln, i och runtom Kiruna. Projektet syftar till att utveckla och i största möjliga mån förenkla dialogen och samverkan mellan samebyarna och de olika intressenterna. Samebyarna kommer inom ramen för projektet förbättra kommunikationen med det omgivande samhället i Kiruna. Målet med detta är att öka medvetenheten om renskötseln och dess förutsättningar i Kiruna kommun. 

Framtagande och utveckling av nya och befintliga planeringsverktyg, åtgärdsplaner och kompensationsmodeller

Analyser och studier av hur renskötseln påverkas av aktiviteter i Kiruna har genomförts, bland annat i samarbete mellan LKAB och samebyarna Laevas och Gabna. Samebyarna behöver en översikt över konsekvenserna för rennäringen av alla de framtida förändringar som aktualiseras med anledning av stadsflytten och annan påverkan i området. För att analysera påverkan på renskötseln krävs tät dialog med såväl LKAB, statliga myndigheter som med Kiruna kommun för att få en så heltäckande bild som möjligt av hur framtiden kan komma att se ut. De konsekvenser som följer av pågående klimatförändring innebär att resistensen för samebyarna att klara förändringar i markanvändning försämras. För att möjliggöra att renskötseln kan fortgå på nuvarande nivå och i nuvarande omfattning och inriktning kan det krävas att olika sektorer i samhället, med olika ansvarsområden, måste samverka kring att gemensamt arbeta med kompensationsåtgärder för att möjliggöra att renskötseln kan bedrivas runt Kiruna stad.

Samebyarna

Laevas sameby

Laevas sameby är en fjällsameby i Norrbottens län. Samebyn sträcker sig från Skjomen  i Norge i väst till Tärendö i öst. Samebyn har sina åretruntmarker i Kiruna Kommun och vinterbetesmarker i Kiruna, Pajala och Gällivare kommuner. Samebyns totala areal är 4630km2. 

I Laevas sameby finns 188 registrerade renmärken och det finns ca 20 gruppansvariga renskötare. 

Gabna sameby 

Gabna sameby är en fjällsameby i Norrbottens län. Samebyn sträcker sig från Beisfjord i Norge i väst till Junosuando i öst. Samebyn har sina åretruntmarker i Kiruna kommun och vinterbetesmarker i Kiruna och Pajala kommuner. Samebyns totala areal är 3666km2.

I Gabna sameby finns det 120 registrerade renmärken, där ca 10 är gruppansvariga renskötare. 

Du hittar kontaktuppgifter till samebyarna och projektet här.

Projektet finansieras av

(Arctic Indigenous fund via RSF)

Rulla till toppen